nezistený počet zamestnacov

IČOFirma
VOJENSKÉ LESY A MAJETKY, koncernový podnik
Železnice SR - ŽOS Vrútky
Železnice SR - MTH Vrútky
Zelenina závod
Zelenina závod
Správa pôšt a telekomunikácií Bratislava, š.p., odštepný závod Správa diaĺkových kábl
Správa pôšt a telekomunikácií Bratislava, š.p., OZ Východoslovenské riaditeľstvo spojov
Správa pôšt a telekomunikácií Bratislava, š.p., odštepný závod Technická ústredňa spoj
Zelenina závod
Agropodnik,spoločný podnik,projektovo- inžinierska organizácia v likvidácii
Drobný tovar Bratislava, štátny podnik v likvidácii, v konkurze
Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu
Poľnohospodárske potreby, závod Dobrá
ZDROJ,š.p. Banská Bystrica OZ 09-04
ZDROJ SSL. PODNIK, ODŠTEPNÝ ZÁVOD 09-07
ZDROJ,š.p. Banská Bystrica - OZ 09-08
ZDROJ,š.p.Banská Bystrica - OZ 09-12
Západoslovenský ZDROJ, š.p., odštepný závod 08-08
MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO
Verejno-prospešné služby mesta/zaniklo/
Strana: 1 2 3 4 5 > >>

Reklama

Prehľad ponúk tovaru: http://www.agroinzercia.sk/prehlad-ponuk